Logo
Norway/Norsk Norsk Norway/Norsk Deutsch
Støtte til bil

Støtte til bil når du må ligge under kjøring

Artikkelen er skrevet av Mosken Bergh, og tidligere publisert i LKB.

1. Generelt

Støtte til bil kan ha stor praktisk betydning for personer med nedsatt sitte- og bevegelsesevne.  Noen har behov for et spesielt sete, andre trenger en bil med seng eller benk.

Reglene er detaljerte, omfattende og strenge. Prosessen kan ta flere år og involverer flere instanser, ikke bare NAV, men også en trafikkstasjon (tidligere kalt biltilsynet), det private firmaet som skal tilpasse bilen for deg, og bilselgerfirmaet.

Jeg har vært gjennom prosessen selv.  Nå vil jeg dele min erfaring med andre som ønsker å søke om støtte til bil. Hvis du vil søke om støtte til bil, må du være tålmodig og du bør sette deg inn i reglene. Du må også være forberedt på å legge mye arbeid i å sannsynliggjøre at alle vilkår er oppfylt. Reglene praktiseres svært strengt etter sin ordlyd.

Alle praktiske detaljer med søknadsskjemaer, hvordan du skal søke og eventuelt klage, finner du på NAVs nettsider.  Jeg anbefaler å vedlegge et kort sammenfattet skriv i tillegg til utfylt skjema. Jeg vil også foreslå at du skaffer deg så god dokumentasjon som mulig med erklæringer fra fastlege, eventuelt spesialist, ergoterapeut,  fysioterapeut osv.

For å få støtte til bil må du ha varige forflytningsvansker som gjør det nødvendig med egen bil for enten å:

a) reise til og fra arbeids- eller opplæringssted,

b) utføre sin funksjon som hjemmearbeidende,

c) forhindre eller bryte en isolert tilværelse,

d) avlaste sin familie i tilfeller hvor funksjonshemmingen medfører en særlig stor pleiebyrde, og derved bidra til å forhindre innleggelse i helseinstitusjon o.l.

Det må godtgjøres et reelt og betydelig behov for transport, og bruk av kollektive transportmidler må være umulig eller så belastende at det ikke med rimelighet kan forlanges.

2. To typer bilstøtte

Det gjelder to typer stønadsordning til bil:

– Ordinær personbil (gruppe 1)

– Tilpasset kassebil (gruppe 2)

Stønad til gruppe 1-bil gis som en ren kontantytelse i form av et tilskudd som fastsettes av departementet, og du står fritt til selv å velge bil. Dersom alminnelig inntekt før særfradrag overstiger 6 G, gis det ikke tilskudd til gruppe 1 bil. Denne ordningen er m.a.o. behovsprøvet. Du kan imidlertid få støtte til endringer av bilen som f.eks. et spesiallaget sete. Se et eksempel på dette i LKB-nytt nr 1 2013 s. 3.

Til gruppe 2-bil ytes et rente- og avdragsfritt lån som er knyttet opp mot en bestemt bil. Det betyr at du ikke kan velge bil selv. Bortsett fra de første kr 150.000, er denne ordningen ikke behovsprøvet.

Med gruppe 2 bil menes spesialtilpassede kassebiler, dvs. som hovedregel varebiler som omregistreres til personbiler eller flerbrukesbiler. Dette kalles derfor ofte “kassebil gruppe 2”.

3. Kassebil gruppe 2 og sittehemmede

Hvis du har behov for en bil med benk eller seng for å kunne ligge under kjøring, trenger du en tilpasset kassebil gruppe 2. Her kan du se bilder av en slik bil.

Reglene om stønad til kassebil 2 finner du i folketrygdloven § 10-6 og § 10-7 første ledd bokstav h, og bilforskriften av 7. mars 2003 om stønad til motorkjøretøy mv. § 2 og § 3, samt rundskriv på NAVs nettsider.

Vilkår for rett til stønad til gruppe 2-bil:

«Det gis stønad til gruppe 2 til medlemmer som ikke er i stand til å komme seg inn og ut av bilen på egen hånd, uten å bruke heis eller rampe.»

I praksis betyr dette at kassebil i gruppe 2 er forbeholdt personer som er rullestolbrukere og ute av stand til å ta seg inn i og forlate bilen uten bruk av heis eller rampe, og personer som må fraktes liggende på seng eller båre.

I 2012 ble det dessuten innført stønad til kassebil gruppe 2 til personer under 18 år med sterkt begrenset gangfunksjon.  Fra 1. januar 2013 er det også gitt stønad til medlemmer over 18 år med sterkt begrenset gangfunksjon som har behov for egen bil for å komme seg til og fra arbeid eller utdanning. Disse endringene er tiltenkt de snevre gruppene  som tidligere med liten margin falt utenfor kriteriene for gruppe 2, og gjerne ble henvist til gruppe 1 bil med henger. Betegnelsen “sterkt begrenset gangfunksjon” fortolkes derfor strengt.

Hvis grunnlaget for søknaden er å forhindre eller bryte en isolert tilværelse, vil vilkårene fortsatt være svært strenge.

For å få kassebil gruppe 2, regnes behov for å fraktes liggende på seng eller båre,  som et selvstendig vilkår. Det er m.a.o. ikke slik at du også må være rullestolbruker og ute av stand til å komme inn og ut av bil uten rullestolheis eller rampe. Det gjelder altså en særlig rett til slik bil for personer med sittehemning. Dette fremgår av NAVs rundskriv som er publisert på NAVs nettsider.

Det må imidlertid være grundig medisinsk dokumentert at du er varig helt avhengig av å fraktes liggende på seng eller båre. Det må fremgå av dokumentasjonen at tilstanden er kronisk og ikke vil bedres i overskuelig fremtid.

Det er også veldig viktig at legen din har fylt ut og signert skjema for unntak av bilbeltepåbudet. Uten dette godtar verken NAV eller trafikkstasjonen at du får ligge i bil, selv om trafikkstasjonen sørger for at du får god sikring med bilbelter til sengen. Dette skjemaet kan du laste ned herfra:

Skjema for bilbeltefritak.

4. Sakens gang og tidsaspekt

Du må være forberedt på avslag første gang du søker. Hvis du mener du har en god grunn, vil jeg råde deg til å klage. Klageinstansen kan være mer kunnskapsrik en førsteinstans. I mitt tilfelle sendte klageinstansen saken tilbake til førsteinstans, fordi de mente NAVs rundskriv om personer som må ligge, var oversett.  Det hadde også jeg oversett. Du kan eventuelt klage til Trygderetten, og videre bringe saken inn for domstolene. Trygderetten er ikke en vanlig domstol, men et uavhengig forvaltningsorgan.

En bilsak tar tid. Årsaken til dette er ikke bare lang saksbehandling hos NAV. Etter at du har fått innvilget bil, starter en ny tidkrevende prosess. NAV skal i samarbeid med deg finne hvilken bil som passer best for deg innen de rammer som gjelder. I tillegg tar prosessen tid for både privat bilombyggingsfirma, trafikkstasjonen (biltilsynet), og bilfirma som eventuelt skal få bilen produsert. Du blir godt ivaretatt. Før du får bilen utlevert, blir alle sikkerhetshensyn vurdert til ditt beste av meget kyndige personer på trafikkstasjonen under bygging og tilrettelegging. Jeg har tre sikkerhetsseler i min bil. To seler kommer opp midt i madrassen og skal rundt hvert ben. Den tredje selen skal over brystkassen.

Stønaden til kassebil 2 gis som rente- og avdragsfritt lån. Du får dekket den del av bilprisen som overstiger 150.000 kroner. De første 150.000 kronene behovsprøves mot din og eventuelt ektefellens inntekt. Du må også betale for ekstrautstyr som NAV ikke har inkludert i sitt vedtak.

Du råder ikke over denne bilen som du vil. Når du får stønad, undertegner du på et gjeldsbrev og en salgspanterklæring som innebærer store begrensninger i råderetten over bilen. Bilen må være minst 11 år før du kan få ny stønad.