Logo
Norway/Norsk Norsk Norway/Norsk Deutsch
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ måte å organisere praktisk og personlig bistand (personlig assistanse), for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for assistanse i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Brukeren har rollen som arbeidsleder og påtar seg ansvar for organisering og innhold ut fra egne behov.

Innen de antall timer som kommunens vedtak gir, kan brukeren styre hva assistentene skal gjøre og til hvilke tider assistansen skal gis. En personlig assistent skal kunne utføre de oppgavene man ellers ville gjort selv. Arbeidslederrollen gir brukeren innflytelse over egen livssituasjon. Målet er å bidra til at brukeren får et aktivt og mest mulig uavhengig liv. BPA ordningen er også omtalt som et frigjøringsvertøy i inkludering og likestilling av funksjonshemmede i samfunnet.

Ordningen er beregnet for personer med omfattende funksjonsnedsettelser, men er ikke avgrenset nærmere når det gjelder f.eks. diagnose.

I BPA-ordningen skilles det mellom arbeidsgiver- og arbeidslederfunksjonen. Kommunen bestemmer om den selv skal ha arbeidsgiveransvaret for BPA-assistentene, eller om den skal bruke anskaffelsesregelverket og tilby arbeidsgiveransvaret til private aktører. Uansett hvem som er den formelle arbeidsgiver, er det BPA-brukeren som er arbeidsleder for assistentene.

Dedicare

I 2015 ble det innført endringer i pasient- og brukerrettighetsloven som innebærer en rett til å få enkelte tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse. Rettigheten gjelder for personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse etter helse- og omsorgstjenesteloven.

Av hensyn til kommunens kostnadskontroll er stort behov definert som et tjenestebehov på minst 25 til 32 timer per uke. Det er stilt krav til en viss stabilitet i behovet for tjenester for å ha rett til brukerstyrt personlig assistanse. Det er derfor en betingelse at behovet for assistanse er langvarig. Lovbestemmelsen definerer dette som behov ut over 2 år. Også personer som trenger bistand til å utøve brukerstyringen, som personer med nedsatt kognitiv funksjonsevne og (foreldre til) barn, er omfattet av rettigheten.

Det er ikke foreslått endringer i kommunenes plikt til å ha tilbud om brukerstyrt personlig assistanse i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-8. Kommunene vil derfor fortsatt ha plikt til vurdere om det er hensiktsmessig å tilby BPA også til brukere som ikke fyller vilkårene i rettighetsbestemmelsen. Dette betyr at en bruker som ikke tilfredsstiller timetallet på 25 eller 32, kan fortsatt søke om å få en BPA-ordning via § 3-8 i helse- og omsorgstjenesteloven. Et av hovedformålene i denne loven er å sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

Annonse:

Dedicare tilbyr BPA på dine premisser!

Dedicare er opptatt av å yte tjenester som hjelper deg i hverdagen. Vi tilbyr spesialister innen bemanning, rekruttering og personell.

Vi er behjelpelig med all assistanse du måtte trenge innen dette området.

Dette er eksempler på hva vi kan hjelpe deg med:

• Sette opp hensiktsmessig arbeidsplan
• Utarbeide kontinuitetsturnuser med eventuelle søknader til Arbeidstilsynet ved avvikende arbeidstidsordninger
• Oppfølging av sykemeldte
• Oppfølging av arbeidstakere
• Rekruttering og ansettelse

Alt dette gjøres selvfølgelig kostnadsfritt.

Assistentkasse

Dedicare setter av kr 5 per time til utgifter for dine assistenter. Det kan brukes etter vanlige retningslinjer (alle utgifter du har fordi du har en assistanseordning;mat og drikke til assistenter, billetter til assistenter som er med deg på arrangementer osv).

En time er en time

Hos Dedicare spiller det ingen rolle om du bruker assistentene dine på dagtid eller på kveldstid. Det er opp til deg.

Det er du som bestemmer over din ordning!

Dette er vårt motto for våre arbeidsledere og brukere. Vi vet nemlig at man selv har best innsikt i hva som fungerer hos seg selv. Vi tilbyr gjerne bistand og assistanse til de spørsmål man måtte ha, men det er alltid du som bestemmer til slutt. Dette gjelder ved valg av nye assistenter, hva slags arbeidsoppgaver de skal ha og hvordan dere ønsker de skal jobbe. Assistentene får trygge arbeidsforhold og gode personlige betingelser.

For våre assistenter tilbyr vi gode lønnsbetingelser, pensjonsavtale, forsikringer, assistentforum og kompetanseutvikling/karriereplan.

Som kunde hos Dedicare kan du føle deg trygg!