Logo
Norway/Norsk Norsk Norway/Norsk Deutsch
Politisk arbeid

Bredt engasjement

Vårt helsepolitiske engasjement er preget av den bredde organisasjonen representerer. Vi har siden grunnleggelsen i 2001 valgt å legge vekt på inkludering på tvers av diagnoser.

Kroniske smerter

Kroniske smerter er vårt viktigste satsingsområde. Forumet vårt er først og fremst rettet mot personer som lever med kroniske smerter. Vårt helsepolitiske syn på prioriteringen av denne pasientgruppen, går best frem av vårt brev til helse- og omsorgsministeren i 2014: Innspill om kroniske smerter.

Sittehemning

Vi har siden 2004 forfattet mange hørings uttalelser og artikler vedrørende universell utforming og loven om diskriminering- og tilgjengelighet. Se bl.a. artikkelen «Universell utforming og sittehemmede«, forfattet av Mosken Bergh.

I 2014 skrev vi et brev til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) om at en stor pasientgruppe, nemlig sittehemmede, ikke har tilgang til sentrale helsetjenester. Vi har bedt LDO vurdere hvorvidt Staten bryter sin plikt til universell utforming i helsesektoren pga manglende tilrettelegging for sittehemmede.

Høsten 2014 har vi også skrevet et brev til LDO om sittehemmede og flyreiser. LDO uttalte i 2011 at dette skulle være en pådriversak for Ombudet. Vi etterspør hva Ombudet har gjort i saken siden 2011.

TV2.no skrev i 2013, om sittehemmedes problemer med å reise med fly:
Nektes å reise med fly.

Avisen Asker og Bærum Budstikka skrev også om sittehemning i 2013:
Mosken styrer livet fra sengen.

Reportasjeteamet Jon Roar Solset og Fredrik Stuve fulgte Mosken Bergh gjennom noen dager i hennes liv som sittehemmet. Se filmen som følger henne til smerteklinikk i Oslo og se hvordan liggetrallen brukes med gode assistenter.

Medie studenter på NTNU laget en kort video om sittehemning som ble publisert i august 2012.

16 pilotkommuner

I forbindelse med Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet gjennom universell utforming, ble det i 2005 nedsatt et pilotkommuneprosjekt der 16 kommuner i 12 fylker deltar. I 2008 skrev Birthe A. Meyer i Friends international til alle disse kommunene for å informere om sittehemning. Dette ble godt mottatt.

Vi oppfordrer alle som ønsker å bidra i kampen for å synliggjøre de sittehemmede, å skrive til kommuneadministrasjonen hvor du bor. Informer om din sittehemning og spørre hvilke tiltak som vil bli/blir gjort for denne gruppen. De fleste kommuner og fylkeskommuner har i dag et Råd for Funksjonshemmede som kan være et formålstjenlig sted å henvende seg.

Talegjenkjenning på norsk

Vi har i årene 2012-2013, engasjert oss sterkt i arbeidet for å få laget talegjenkjenning på norsk. I januar 2012 var Mosken Bergh i et radiointervju. Fra årskiftet 2012-2013 har hun deltatt i en arbeidsgruppe om dette.

FISG leverte en høringsuttalelse til FAD:

IKTforskrifter

Det var våren 2013 en rekke presseoppslag om språkteknologi og hva den kan gjøre for oss med nedsatte funksjoner:

Snakke til PC.

I 2014 kom endelig prosjektet «snakke til PC» på statsbudsjettet:

Regjeringen gir 13 millioner.

Mange års arbeid ser ut til å gi resultater!

Kroniske smerter

Se nyhetsinnslaget på Dagsrevyen om situasjonen for kroniske smertepasienter i Norge. Dette initiativet kom istand etter at vi henvendte oss til helseministeren om dette temaet.

Muskel- og skjelettlidelser utgjør den største diagnosegruppen med sykepengeutbetaling hvert år. Samtidig er det liten kunnskap om årsak og behandling og liten oppmerksomhet blandt politikere og media omkring slike lidelser. I en konferanse i 2004 i forbindelse med muskel- og skjelettiåret, ble det påpekt at 46 % av sykefraværet skyldes muskel- og skjelettlidelser, og 33 % av uførepensjonene. Likevel går bare 6 % av forskningsmidlene til dette området, jf. rapporten «Plager flest-koster mest», av Camilla Ihlebæk og Even Lærum fra Nasjonalt ryggnettverk.

Borreliose og flåttbitt

Så langt mulig forsøker vi å formidle borrelia ofres vanskelige situasjon fordi vi har mange medlemmer og brukere som lider av borreliose. Se bl.a. artikkel i VG. Vi har derfor et eget forum for medlemmer med flåttbårne sykdommer, og andre som er bitt av flått.

Foreninger vi samarbeider med

Vi støtter Ryggforeningen i Norge, LKB (Landsforeningen for kvinner med bekkenløsning), NHF (Norges handikap forbund), Norsk Lyme Borreliose – Forening og Norsk CRPS-forening i deres helsepolitiske arbeid.