Logo
Norway/Norsk Norsk Norway/Norsk Deutsch
Hjelpemidler

Retten til å få hjelpemidler gjennom hjelpemiddelsentralen (HMS) og betalt av folketrygden, går frem av Folketrygdloven §§ 10-5 og 10-6. Reglene bygger på de samme vurderinger uansett type hjelpemidler.

Juridisk er det 2 forskjellige grunnlag å søke på:

1. Stønad for å kompensere for utgifter til bedring av arbeidsevnen – som er det sterkeste grunnlaget

2. Stønad for å kompensere for utgifter til bedring av funksjonsevnen i dagliglivet – som er det svakeste, men absolutt ikke umulig!

I begge tilfeller må det aktuelle hjelpemiddel være både nødvendig og hensiktsmessig. Kravet til å være hensiktigsmessig er enkelt, men nødvendig er et vanskeligere krav å oppfylle. Hvis NAV avslår et slikt krav vil det ofte vises til at det ikke er et nødvendig hjelpemiddel.

Formålet med folketrygdloven § 10-6 er å finansiere stønad til hjelpemidler som kan avhjelp følgene av funksjonsnedsettelsen i dagliglivet. Siktemålet er at det skal gis ytelser som hjelper funksjonshemmede å fungere bedre, og å redusere risikoen for sosial utstøting som funksjonshemningen medfører. Målet med bestemmelsen er å yte stønader som gir funksjonshemmede muligheten til leve som andre.

Medlemmer med nedsatt funksjonsevne er, og skal ha muligheter til å oppleve seg som, fullverdige borgere i det norske samfunn. Dette kan synes selvsagt, men mange med nedsatt funksjonsevne møter samfunnsskapte hindringer. Disse hindringene setter begrensninger for enkeltmenneskets livsutfoldelse og muligheter til å delta som aktive samfunnsborger.

NAV om hjelpemidler:

http://www.nav.no/Helse/Hjelpemidler

Det er vanligvis ergoterapeuten i kommunen din som du bør kontakte når det gjelder hjelpemidler. Hvis kommunen din ikke har ergoterapeut, kan fysioterapeut i kommunen være behjelpelig.